назад

Інтегрований дозвіл

Після підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, було прийнято фундаментальні закони у сфері охорони навколишнього природного середовища – Про оцінку впливу на довкілля (ОВД) та Стратегічну екологічну оцінку (СЕО).

Наразі проходить нова реформа – імплементація положень Директиви 2010/75/ЄС про промислове забруднення.

Мінекоенерго розробило та винесло на громадське обговорення Концепцію реалізації державної політики у сфері промислового забруднення. У першу чергу вона передбачає реформування видачі дозволів, які стосуються промислового забруднення, а також має сприяти поступовому зменшенню обсягів цих забруднень. Зокрема, йдеться про впровадження інтегрованого дозволу та найкращих доступних технології та методів управління (НДТМ) і графіку їх імплементації (Розпорядження – за посиланням).

Впровадження Концепції здійснюватиметься до 2028 року.

Реалізація Концепції буде здійснюватися протягом трьох етапів (2019-2028 роки), впродовж яких передбачено створення реєстру промислових підприємств (далі – установки), експлуатація яких потребує отримання інтегрованого дозволу; створення електронної інформаційної системи;  розроблення та затвердження переліку НДТМ, порядку отримання інтегрованого дозволу, створення відповідного структурного підрозділу, та впровадження програм підвищення кваліфікації; проведення пілотних проектів.

Реформа дозвільної системи передбачає:

  • застосування комплексного підходу до дозвільної системи, а саме – об’єднання кількох природоохоронних дозволів (дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дозвіл на спеціальне водокористування, на скиди промислових стічних вод, на поводження з відходами);
  • диференційований підхід до регулювання діяльності промислових підприємств – в залежності від їх потужності;
  • впровадження «галузевих керівництв» з переліком найкращих доступних технологій та методів управління;
  • вдосконалення системи моніторингу, контролю та звітності у сфері промислового забруднення;
  • участь громадськості в процесі прийняття рішення та відкритий доступ до інформації.

 

Варто наголосити: реформа дозвільної системи торкнеться не усіх суб’єктів господарювання, які зараз отримують природоохоронні дозволи. Зміни стосуватимуться в основному найбільших забруднювачів — видів діяльності, зазначених у Додатку 1 Директиви 2010/75/ЄС, зокрема енергетики, металургії, хімічної промисловості, агропромислового комплексу тощо. За попередніми оцінками, це — 3000–3500 підприємств.

Інша частина підприємств отримуватиме дозвіл відповідно до загальних вимог національного законодавства (уніфікований дозвіл), а частина — регулюватиметься за спрощеною процедурою реєстрації.

Установки групи 1, будуть зобов’язані впроваджувати на технологічному устаткуванні найкращі доступні технології та методи управління і провадити виробничу діяльність лише за умови отримання інтегрованого дозволу.

Також регулюватимуться питання, пов’язані з охороною ґрунтів та забрудненням підземних вод, ефективним споживанням енергії та сировини, умовами виведення з експлуатації та відновлення території промислового майданчика до безпечного екологічного стану, запобігання аваріям та дії у випадку аварійної ситуації, рівень шуму, запах тощо

Установки групи 2, проходитимуть спрощену дозвільну процедуру та не матимуть зобов’язання впроваджувати найкращі доступні технології чи методи управління, затверджені в рамках керівництв по НДТМ. Разом тим, вимоги до граничних обсягів промислового забруднення для установок другої групи будуть встановлені на такому ж рівні, як і для установок першої, відповідно до вимог виконання положень Угоди про асоціацію.

Одним з ключових заходів реформи дозвільної системи є використання підприємствами галузевих керівництв, що містять перелік найкращих доступних технологій та методів управління: найбільш ефективних з точки зору захисту довкілля технологій, розроблених з урахуванням особливостей промислових секторів та економічної доцільності їх впровадження.

В Україні заплановано транспонування висновків НДТМ у національне законодавство в рамках імплементації Директиви 2010/75/ЄС. Це означає розробку керівництв для підприємств кожного виду діяльності.

У висновках НДТМ будуть визначені гранично допустимі та валові обсяги промислового забруднення, вимоги до моніторингу (перевірки застосування НДТМ, перегляду умов, передбачених у дозволі), а також методи управління установкою, обов’язкові до впровадження (наприклад, енергетичний менеджмент, правила експлуатації установки, тощо).

Галузеві керівництва НДТМ є фундаментальною складовою інтегрованого дозволу, проте установки матимуть можливість обрати опцію «відхилення» за умови, якщо витрати на запровадження НДТМ перевищують екологічні переваги від їх застосування або є економічно недієвими, впровадження окремих технологій або методів управління може бути відкладено або замінено на альтернативні.

Передбачається, що реформування дозвільної системи призведе до значного зниження обсягів промислового забруднення (так, очікується зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 22,5 % до 2030 р. у порівнянні з обсягом викидів у 2015 р.), та до значного зменшення адміністративного навантаження. Окрім цього, буде створено умови для прозорої і ефективної системи моніторингу та контролю промислового забруднення, у якій значну роль відіграватиме громадськість.

Замовити консультацію