назад

Декларація про утворення відходів

Декларація про утворення відходів

У зв’язку з набранням чинності постанови КМУ від 07.08.2013р. №748 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов КМУ» було визначено категорії власників відходів, які звільняються від одержання дозволів та лімітів на відходи.

До них, зокрема, належать власники відходів, які не підлягають включенню до реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до постанови КМУ від 31.08.1998 №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів».

При цьому критерієм включення об’єкта утворення відходів до Реєстру є показник загального утворення відходів (Пзув) який перевищує 1000 у.т. (цей показник потрібно правильно розрахувати).

Одночасно встановлено, що власники відходів, у яких кількісний показник загального утворення відходів менше 1000 у.т. звільняються від одержання дозволу на відходи та подають щороку через дозвільні центри, центри надання адміністративних послуг декларацію про відходи.

На даний момент представнику підприємства для подання цього документу потрібна належним чином заповнена встановлена форма декларації та доручення відповідного зразку за підписом керівника підприємства. Декларація подається у двох автентичних примірниках, одним з яких після затвердження у відповідному Департаменті екології повертається підприємству, як підтвердження виконаної звітності.

Кому необхідно подавати декларацію про відходи?

Згідно Закону України «Про відходи» Декларація про відходи - документ, який подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів в межах від 50 до 1000.

Критерієм за яким визначається необхідність подання Декларації про відходи є Показник загального утворення відходів, який розраховується за формулою:

Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4,

де М1, М2, М3, М4 - маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік.

Тобто, щоб розрахувати показник загального утворення відходів, Вашому підприємству необхідно підняти інформацію про утворення відходів за рік, що закінчився. Ця інформація міститься у актах здачі відходів на утилізацію чи видалення, формі первинного обліку відходів № 1-ВТ «ОБЛІК ВІДХОДІВ ТА ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ТАРИ», звіті статистичного спостереження № 1 – відходи (річна) «УТВОРЕННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» тощо.

Підрахунок обсягів утворення відходів, необхідно провести за класами небезпеки відходів (для кожного класу небезпеки окремо).

ВАЖЛИВО ЗНАТИ! Єдиного документу, який встановлює клас небезпеки для кожного найменування відходу в Україні не прийнято. Визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь небезпеки відходів для навколишнього природного середовища та здоров'я людини відповідно до нормативно-правових актів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища повністю покладено на суб’єктів господарської діяльності (згідно ст. 17 пункт в).

Єдиним документом за яким можливо було визначити клас небезпеки відходу був ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення» (розділ 5), проте, зазначений документ втратив чинність (згідно рішення N 33 від 15.07.2014 Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва).

Підрахувавши обсяги утворення відходів за класами небезпеки, проводимо розрахунок показника загального утворення відходів (за формулою наведеною вище).

У разі якщо показник загального утворення відходів від 50 до 1000 умовних одиниць, Вашому підприємству необхідно заповнювати та подавати Декларацію про відходи.

Підприємства показник загального утворення відходів яких становить меньше 50 звільняються від подачі декларації про відходи.

Особливості заповнення Декларації про відходи

Розглянемо докладно процедуру подання декларації про відходи та особливості її заповнення.

Форма Декларації про відходи затверджена Постановою Кабінету Міністрів № 118 від 18 лютого 2016 року «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми».

На першій сторінці Декларації про відходи послідовно заповнюється загальна інформація про підприємство, а саме: найменування суб’єкту господарювання; код згідно ЄДРПОУ; код згідно КОАТУУ, юридична адреса, електронна пошта, телефон. Найменування підприємства наводиться повністю відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. Код згідно КОАТУУ визначається на сайті або згідно довідки ЄДРПОУ.

Далі заповнюється Таблиця «Показник загального утворення відходів». В таблицю вносяться обсяги утворення відходів І, ІІ, ІІІ, ІV класів небезпеки у тоннах та значення показника загального утворення відходів окремо за звітній та поточний роки.

Наступною заповнюється Таблиця «Утворення та напрями передачі відходів».

В даній Таблиці наводиться інформація для кожного окремого виду відходу у частині:

  • Графа 2, 3 - ідентифікація відходу: вноситься найменування та код відходу за Державним класифікатором відходів (ДК 005-96), затвердженим та введеним в дію наказом Держстандарту України №89 від 29.02.1996 р.
  • Графа 4 – інша назва відходу, сюди вноситься номенклатурна назва відходу прийнята для ідентифікації того чи іншого відходу на підприємстві, зазвичай вноситься назва, яка зафіксована в формі первинного обліку відходів № 1-ВТ «ОБЛІК ВІДХОДІВ ТА ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ТАРИ».
  • Графа 5 (клас небезпеки) – проставляється клас небезпеки відходу (від І до ІV). Як зазначалось вище, станом на сьогодні, на державному рівні не затверджений перелік (класифікатор) відходів із встановленими класами небезпеки. При визначенні класу небезпеки відходу, рекомендуємо проаналізувати хімічний склад відходу, аби виявити найбільш небезпечні компоненти. Так, наприклад, лампи люмінесцентні містять у своєму складі: ртуть та її сполуки - надзвичайно токсичний матеріал. І сам цей метал, і всі його сполуки відносяться до 1-го, найвищого, класу небезпеки. Тому автоматично зазначений вид відходу доцільно віднести до І класу небезпеки.
  • Графа 6 (накопичено на початок звітного року) - зазначається кількість накопичених відходів у тоннах (якщо такі були).
  • Графа 7 (обсяг утворення у звітному році) – зазначається фактичний обсяг утворення відходу за рік, що закінчився у тоннах.
  • Графа 8 (обсяг утворення у поточному році) - зазначається прогнозований обсяг утворення відходу. Рекомендуємо зазначати нормативно-допустимий обсяг утворення відходу - максимальний обсяг відходів, що може утворитися в результаті технологічного процесу за умови дотримання встановленого технологічного регламенту.
  • В Графи 9-12 вноситься інформація про суб’єкт господарювання, якому передаються відходи на утилізацію та/або видалення. Послідовно наводиться інформація щодо: найменування, адреси, коду згідно з ЄДРПОУ суб’єкта господарювання, а також серія і номер ліцензії у разі передачі небезпечних відходів; інформацію про кількість переданих відходів у звітному році (у тоннах); які операції з відходами здійснює суб’єкт господарювання, якому передаються відходи та опис операції з відходами (якщо код у графі 11 не відображає повний зміст операції). Код операції, що здійснюються з відходами, наводиться згідно Додатку 1 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1120 від 13 липня 2000 р.

ВАЖЛИВО! Небезпечні відходи повинні передаватися на утилізацію та/або видалення виключно компаніям, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами. Повний перелік ліцензіатів опубліковано на офіційному сайті Мінприроди: https://menr.gov.ua (вкладення БІЗНЕСУ/ДОЗВОЛИ ТА ЛІЦЕНЗІЇ/Перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами).

Під Таблицею «Утворення та поводження з відходами» підраховуються значення колонок 6, 7, 8, 10.

Достовірність відомостей наведених у Декларації підтверджує керівник підприємства проставляючи свій підпис та печатку, дату заповнення.

Коли подається Декларація про відходи?

Декларація про відходи подається один раз на рік до 20 лютого року, що настає за звітним.

ЦІКАВО! Згідно офіційного роз’яснення Міністерства екології та природних ресурсів України щодо прийому і реєстрації Декларації про відходи, (з яким можна ознайомитися на офіційному сайті Мінприроди: https://menr.gov.ua/), Мінприроди вважає правомірним реєстрацію Декларацій про відходи і після 20 лютого, вважаючи інформацію, що міститься в Декларації вкрай важливою, яка дозволяє в регіональному та загальнодержавному масштабі узагальнити і проаналізувати номенклатуру та обсяги відходів, напрямки передачі відходів та є однією з ланок у процесі прийняття управлінських рішень у сфері поводження з відходами.

Шляхи подачі Декларації про відходи

Згідно постанови КМУ №118 від 18 лютого 2016 року подати Декларацію про відходи можливо одним з наведених нижче способів:

1. Через центр надання адміністративних послуг, який передає її далі до дозвільного органу;

2. Через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами https://e-eco.gov.ua/, (порядок функціонування якої визначається Мінприроди).

1 варіант подачі Декларації про відходи:

На сайті кожного Центру надання адміністративних послуг згідно Закону України «Про адміністративні послуги» розміщується інформаційна та технологічна картки надання адміністративної послуги.

Інформаційна та техногічна картки адміністративної послуги повинні містити всю необхідну інформацію про суб’єкта надання адміністративної послуги, перелік, документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, строк надання адміністративної послуги тощо.

Тому перш ніж, подавати Декларацію про відходи до Центру надання адміністративних послуг, радимо ознайомитися з інформаційною та технологічною картками.

Через центри надання адміністративних послуг Декларація подається у паперовому та електронному вигляді (на будь-якому електронному носії).

2 варіант подачі Декларації про відходи:

Подати Декларацію про відходи в електронному вигляді можливо через єдину систему здійснення дозвільних процедур.

Звичайно подавати Декларацію про відходи онлайн зручніше, адже це економить Ваш час (не потрібно їздити до центрів надання адміністративних послуг), крім того, електронний калькулятор сам розраховує показник загального утворення відходів, після того як Ви введете всю необхідну інформацію по відходах. Проте, подати Декларацію про відходи в електронному вигляді можливо лише за умови наявності електронного цифрового підпису.

Відповідно статті 1 Закону України «Про електронний цифровий підпис», електронний - цифровий підпис (далі - ЕЦП) призначений для ідентифікації підписувача, а відповідно до статті 3 цього Закону ЕЦП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки). Строк дії особистого ключа ЕЦП становить не більше двох років.

Фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи можуть отримати ЕЦП в одному із акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК). Нижче наведено перелік АЦСК які мають повну сумісність з електронною системою здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами:

Для отримання ЕЦП або електронної печатки необхідно відвідати один з наведених АЦСК та подати відповідну заяву та укласти договір про надання послуг.

Терміни розгляду Декларації про відходи та підстави у відмові її реєстрації Дозвільним органом

Дозвільний орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання декларації розглядає та здійснює її реєстрацію або оформляє письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей, яке передає до центру надання адміністративних послуг, для передачі суб’єкту господарювання.

Підставами для оформлення письмового повідомлення щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей є виявлення в наданій декларації неповних та/або недостовірних відомостей.

Якщо Ви подаєте Декларацію через електронну систему дозвільних процедур, у разі якщо ви не заповнили чи невірно заповнили якусь графу, сервер не пропустить Вашу Декларацію, поки всі пункти не будуть заповнені або правильно заповнені. У випадку відсутності помилок на екрані з’явиться відповідне повідомлення «Декларація успішно відправлена». Тому варіанту отримати відмову на таку Декларацію немає.

Як подавати Декларацію про відходи, якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи?

Суб’єкт господарювання, що має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних регіонах (у межах певної адміністративно-територіальної одиниці) України, такий суб’єкт господарювання подає декларацію за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом.

Наприклад, якщо юридична адреса підприємства в м.Києві, а фактичне місцезнаходження філії у Дніпропетровській області, Декларацію необхідно подавати через Центр надання адміністративних послуг Дніпропетровської області або ж через єдину систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами.

Шляхи отримання відповіді на подану Декларацію про відходи

Інформаційне забезпечення щодо стану реєстрації декларацій можна побачити на сайті (дані наводяться щодо зареєстрованих Декларацій про відходи за останні 30 днів).

ЦІКАВО! Є специфіка отримання відповідей на подану Декларацію про відходи по різних регіонах України.

Наприклад, Управління екології та природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації реєструючи Декларацію про відходи, повертає один примірник Декларації суб’єкту господарювання у паперовому вигляді з печаткою, що Декларація зареєстрована.

А от Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, направляє суб’єкту господарювання лист - повідомлення, що Декларація зареєстрована, в якому зазначається номер Декларації про відходи. За цим номером на сайті https://e-eco.gov.ua/ можливо завантажити Декларацію, що подавалась.

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації не повертає декларацію, листів чи повідомлень щодо реєстрації декларацій також не надає. Інформацію про зареєстровані Декларації про відходи, Департамент екології та природних ресурсів КОДА публікує на офіційному сайті Київської обласної державної адміністрації: http://koda.gov.ua/ (який оновлюється приблизно раз на місяць).

Законодавча база:

 

Відповідальність за достовірність заповнення декларації покладається на суб’єкта господарювання.

Наші спеціалісти готові надати Вам профільні консультації щодо всіх аспектів діяльності у сфері поводження з відходами та, за потреби, розробити та подати Декларацію на реєстрацію у відповідний дозвільний орган.

Замовити консультацію